Kính gửi các nhà giao dịch,

Xin được thông báo rằng do cổ phiếu Amazon (AMZN.USi) bị chia tách, giá và khối lượng của sản phẩm sẽ được điều chỉnh sau khi kết thúc phiên giao dịch New York vào ngày 3 tháng 6. Giá cổ phiếu sẽ chia cho 20 và khối lượng sẽ nhân 20.

Giao dịch với các điều kiện mới sẽ bắt đầu vào phiên New York ngày 6 tháng 6. Những thay đổi sau đây sẽ xảy ra:

  • Chia giá mở của cổ phiếu Amazon cho 20
  • Nhân khối lượng cổ phiếu Amazon với 20

Trân trọng.