Kính gửi khách hàng,

Bảng sau là thông tin về các ngày sắp chia cổ tức hoặc các hoạt động khác của công ty đối với các cổ phiếu cơ bản của CFD Cổ phiếu của chúng tôi.

[table id=11 /]

Xin lưu ý rằng số tiền điều chỉnh cổ tức được liệt kê chỉ được Nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi cung cấp để tham khảo. Các số liệu này có thể thay đổi.

Khách hàng nắm giữ cổ phiếu CFD cho đến ngày giao dịch không hưởng quyền được liệt kê dưới đây sẽ được nhận hoặc bị trừ cổ tức nếu họ mua hoặc bán khống cổ phiếu CFD tương ứng. Cổ tức sẽ không được nhận hoặc bị tính vào hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Khách hàng nắm giữ cổ phiếu CFD nhận được cổ tức được tính như sau:

Cổ tức nhận được = Cổ tức được công bố x Số lượng cổ phiếu CFD ở vị thế mua

Khách hàng bán khống cổ phiếu CFD được tính cổ tức như sau:

Cổ tức bị trừ = Cổ tức được công bố x Số lượng cổ phiếu CFD ở vị thế bán

Lưu ý: Cổ tức sẽ được tính vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong tài khoản giao dịch của bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.