Chính sách Thưởng khởi đầu

1. Giới thiệu

1.1 Alpha International LLC (“Công ty” hoặc “Alpha International LLC”) có thể chọn cấp một quyền lợi cho khách hàng của Alpha International LLC (“Khách hàng”) bằng cách gửi số tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, tuân theo các điều khoản và điều kiện nhất định do Công ty quyết định, theo quyết định riêng của mình. Khách hàng không thể rút thưởng, trừ khi Khách hàng tuân thủ các yêu cầu giao dịch được quy định trong Chính sách này (“Chính sách” hoặc “Chính sách tiền thưởng”) có thể được thay đổi theo thời gian hoặc như đã thông báo cho Khách hàng.

1.2 Đôi khi, Công ty có thể cung cấp các chương trình thưởng bổ sung, các chương trình này sẽ được cung cấp cho Khách hàng dựa trên các tiêu chí nhất định được xác định trước và theo quyết định riêng của Công ty. Nếu Khách hàng đủ điều kiện để nhận phần thưởng, một thông báo qua email có liên quan sẽ được gửi đến Khách hàng.

 

2. Thưởng Khởi đầu

2.1 Thưởng Khởi đầu (“Opening Bonus” hoặc “Thưởng”) có giá trị 50 USD có sẵn cho Khách hàng mở tài khoản với Công ty và hoàn thành quá trình xác minh và hoàn toàn tuân thủ các điều kiện của chương trình Thưởng của Công ty. Tiền thưởng Khởi đầu có sẵn tài khoản giao dịch của Khách hàng và không phụ thuộc vào số tiền gửi.

2.2 Để tránh nghi ngờ, Tiền thưởng Khởi đầu không thể rút được, chỉ có lợi nhuận tạo ra từ Tiền thưởng Khởi đầu mới được chấp nhận rút tiền.

2.3 Sau khi Khách hàng thực hiện bất kỳ việc gửi lần đầu tiên, Tiền thưởng Khởi đầu sẽ bị xóa và lợi nhuận tạo ra từ Tiền thưởng Khởi đầu sẽ được thanh toán.

 

3. Điều kiện chung của Thưởng Khởi đầu

3.1 Để đủ điều kiện cho bất kỳ chương trình thưởng nào của Công ty, Khách hàng phải:

(i) là khách hàng mới của Alpha International LLC;

(ii) có tài khoản được chấp thuận bởi Bộ phận Tuân thủ;

(iii) đã chấp nhận tất cả các Điều khoản & Điều kiện của chương trình thưởng.

3.2 Thưởng Khởi đầu không được áp dụng đồng thời với các chương trình tiền thưởng khác.

3.3 Khách hàng bị cấm sử dụng các công nghệ cố vấn chuyên gia (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại rô bốt giao dịch nào hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ giao dịch kỹ thuật nào…) trong Chương trình Thưởng Khởi đầu.

 

4. Điều kiện rút tiền đối với lợi nhuận được tạo ra từ Thưởng Khởi đầu

4.1 Thưởng Khởi đầu sẽ bị hết hạn trong 30 ngày (“Khung thời gian Thưởng Khởi đầu”) và lợi nhuận được tạo ra chỉ được tất toán sau ngày hết hạn. Số tiền rút tối thiểu áp dụng cho Chính sách thưởng khởi đầu là 30 USD (Bằng chữ: Ba mươi đô la Mỹ), số tiền rút tối đa áp dụng cho Chính sách là 300 USD (Bằng chữ: Ba trăm đô la Mỹ).

4.2 Về chi tiết, để đủ điều kiện nhận lợi nhuận từ Tiền thưởng Khởi đầu, Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện để rút tiền (“Điều kiện Rút tiền”) như sau:

(i) Một (1) lot giao dịch[1] = Ba (3) USD từ lợi nhuận của bạn.

(ii) Giao dịch scalping (dưới 180 giây) không hợp lệ.

(iii) Bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra từ Thưởng Khởi đầu phải đạt được trong Khung thời gian Thưởng khởi đầu do Công ty đưa ra.

4.3 Trong chính sách này, Lot và Lợi nhuận chỉ áp dụng cho các lệnh giao dịch sản phẩm tài chính bao gồm ngoại hối, chỉ số chứng khoán, hàng hóa.

4.4 Thời hạn giao dịch cho mỗi tài khoản mới tham gia Chương trình Thưởng khởi đầu là 01 (một) tháng (“Chính sách điều khoản”). Khi kết thúc Chính sách điều khoản, tài khoản có ít hơn 30 USD mà không có thêm bất kỳ khoản tiền gửi nào sẽ được đặt lại về 0, tài khoản có trên 30 USD mà không có thêm bất kỳ khoản tiền gửi nào phải được thông báo cho Công ty qua email [email protected] để (i) rút tiền, hoặc (ii) công nhận chính thức trong tài khoản của Khách hàng.

 

5. Đối phó với thua lỗ

5.1 Nếu Khách hàng thua lỗ giao dịch với Tiền thưởng Khởi đầu, khoản lỗ này sẽ không bị trừ vào tài khoản giao dịch của Khách hàng nếu Khách hàng thực hiện thêm bất kỳ khoản tiền gửi nào.

5.2 Nếu số dư tài khoản bằng 0, Tiền thưởng Khởi đầu sẽ ngừng áp dụng và hình thức giao dịch bình thường sẽ có hiệu lực.

5.3 Khách hàng có thể xác định bất kỳ lúc nào tài khoản giao dịch, khoản tiền gửi của họ và số dư Tiền thưởng cũng như những ngày có sẵn cho đến khi hết thời hạn tương ứng cho mỗi Phần thưởng.

 

6. Chính sách chống gian lận

6.1 Các chính sách áp dụng cho Thưởng Khởi đầu và bất kỳ chương trình thưởng/ưu đãi nào khác sẽ bị thu hồi ngay lập tức đối với bất kỳ Khách hàng nào có dấu hiện lạm dụng hoặc có Hành vi Lạm dụng. Alpha International LLC có quyền hủy bỏ/loại bỏ tiền thưởng bất kỳ lúc nào trong trường hợp có nghi ngờ lạm dụng ưu đãi.

6.2 Việc sử dụng Công nghệ Cố vấn Chuyên gia (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại rô bốt giao dịch nào hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ giao dịch kỹ thuật nào…) đều bị nghiêm cấm. Công ty, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt sự tham gia của Khách hàng vào Chính sách này và áp dụng các biện pháp yêu cầu bồi thường đối với bất kỳ số tiền nào mà Khách hàng đã rút do vi phạm quy định này.

6.3 “Lạm dụng” và “Hành vi lạm dụng” bao gồm, nhưng không giới hạn:

(i) Việc mở nhiều tài khoản để nhận nhiều phần thưởng từ Khách hàng,

(ii) Khách hàng tự mình hoặc thông đồng với những người khác hành xử theo cách có thể được coi là mục đích duy nhất là để lấy Tiền thưởng,

(iii) Các mô hình hoạt động giao dịch gợi ý gian lận, thao túng, chênh lệch giá hoàn lại tiền hoặc cố gắng thu lợi nhuận không có rủi ro bằng cách sử dụng tiền thưởng,

(iv) Việc sử dụng 1 (một) địa chỉ IP để đăng ký hoặc giao dịch nhiều hơn 1 (một) tài khoản giao dịch tham gia Chính sách này.

(v) Các trường hợp khác theo quyết định của Công ty kèm theo các bằng chứng có liên quan.

6.4 Khi bất kỳ điều khoản đơn lẻ nào của Chính sách tiền thưởng này bị vi phạm hoặc khi có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào của Alpha International LLC rằng Khách hàng đã có hành vi gian lận hoặc có được lợi thế không công bằng hoặc ngoài ý muốn, Alpha International LLC có quyền hủy bỏ mọi nỗ lực rút tiền lợi nhuận, tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng hoặc đình chỉ (các) tài khoản bị coi là lạm dụng, hủy bất kỳ lệnh giao dịch nào và tất cả lợi nhuận. Trong những trường hợp này, Alpha International LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy Phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy đơn đặt hàng của Khách hàng và đóng các vị trí.

 

7. Quy định khác

7.1 Alpha International LLC là trọng tài duy nhất của Chính sách tiền thưởng này và bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh theo bất kỳ chương trình Tiền thưởng nào. Ban quản lý của Alpha International LLC có toàn quyền quyết định các trường hợp ngoại lệ và mọi quyết định đối với vấn đề này là quyết định cuối cùng. Alpha International LLC có quyền sửa đổi, rút lại hoặc hạn chế ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng.

7.2 Alpha International LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu do giao dịch của họ liên quan đến chương trình Tiền thưởng này. Giao dịch CFD có rủi ro đang kể và Khách hàng có thể thua lỗ tất cả số tiền ký quỹ ban đầu của họ.