WELCOME BONUS POLICY

1. Giới thiệu

1.1 Alpha International LLC (“Công ty” hoặc “Alpha International LLC”) có thể chọn cấp một lợi ích cho khách hàng / khách hàng của Alpha International LLC (“Khách hàng”) bằng cách gửi số tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của Khách hàng, tuân theo các điều khoản và điều kiện nhất định do Công ty quyết định, theo quyết định riêng của mình. Số tiền thưởng như vậy không được Khách hàng rút, trừ khi Khách hàng tuân thủ các điều kiện áp dụng được quy định trong Chính sách tiền thưởng chào mừng này (“Chính sách”) có thể được sửa đổi theo thời gian hoặc khi được thông báo cho Khách hàng.

1.2 Đôi khi, Công ty có thể cung cấp các chương trình thưởng bổ sung, các chương trình này sẽ được cung cấp cho Khách hàng dựa trên các điều kiện nhất định được xác định trước và theo quyết định riêng của Công ty. Nếu Khách hàng đủ điều kiện để nhận phần thưởng, một thông báo qua email có liên quan sẽ được gửi đến Khách hàng.

 

2. Tiền thưởng chào mừng

2.1Phần thưởng tiền gửi lần đầu tiên (“Tiền thưởng chào mừng” hoặc “Tiền thưởng”) có sẵn khi Khách hàng đã đăng ký đầy đủ và gửi tiền lần đầu tiên vào tài khoản giao dịch của họ. Khách hàng sẽ chỉ có thể sử dụng Tiền thưởng Chào mừng sau khi Khách hàng đã giao dịch bằng tiền gửi của họ. Khách hàng sẽ nhận được Tiền thưởng Chào mừng vào tài khoản giao dịch của họ theo bảng dưới đây:

Số tiền nạp Số tiền thưởng chào mừng Tỉ lệ (%)
500 75 15%
1.000 200 20%
5.000 1.250 25%
10.000 3.000 30%

(đơn vị: USD)

2.2 Phần thưởng Chào mừng vẫn được áp dụng cho lần gửi tiền đầu tiên. Alpha International LLC có thể tùy ý quyết định việc áp dụng Chính sách Tiền thưởng Chào mừng hoặc thay đổi Tỷ lệ Tiền thưởng Chào mừng trong các lần gửi tiền tiếp theo của Khách hàng.

2.3 Bất kể Điều 2.2 ở trên, nếu Khách hàng thực hiện bất kỳ khoản tiền gửi bổ sung nào trong khi Khách hàng đang tham gia chương trình Tiền thưởng Chào mừng và Phần thưởng Chào mừng đã được nhận, thì trong bất kỳ trường hợp nào, các khoản tiền gửi tiếp theo sẽ không được tính vào số tiền gửi đủ điều kiện cho các điều kiện bắt buộc của Phần thưởng Chào mừng. Trong mọi trường hợp, Khách hàng chỉ có thể nhận Phần thưởng Chào mừng một (1) lần cho mỗi tài khoản giao dịch.

 

3. Điều kiện chung cho Chính sách tiền thưởng chào mừng

3.1 Để tham gia vào Chính sách tiền thưởng chào mừng, Khách hàng phải:

(i) có tài khoản giao dịch được Bộ phận Tuân thủ phê duyệt và xác minh;

(ii) đã chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện trong đó;

(iii) Chính sách Tiền thưởng Chào mừng chỉ áp dụng cho một (1) tài khoản giao dịch của Khách hàng. Alpha International LLC, theo quyết định riêng của mình, có thể quyết định áp dụng Chính sách này cho các tài khoản giao dịch thứ hai / thứ ba của Khách hàng này.

3.2 Phần thưởng Chào mừng sẽ áp dụng cho việc giao dịch bất kỳ công cụ giao dịch nào do Alpha International LLC cung cấp, ngoại trừ Chia sẻ CFD và Tiền điện tử.

3.3 Đối với các khoản tiền gửi đầu tiên do khách hàng thực hiện và sau khi đáp ứng tất cả các điều kiện như đã đề cập trong Điều 3 và 4 trong đó để có Phần thưởng Chào mừng, nếu Khách hàng muốn nhận được bất kỳ Phần thưởng Chào mừng đủ điều kiện nào trong tài khoản giao dịch của mình, Khách hàng phải thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Bộ phận qua email đến địa chỉ email sau: [email protected]. Bất chấp các quy định nêu trên, để phòng ngừa gian lận, Phần thưởng Chào mừng chỉ dành cho những khách hàng nhận được email xác nhận từ Công ty (“Email Xác nhận”) và Phần thưởng Chào mừng sau đó sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng một (1 ) ngày làm việc. Trong mọi trường hợp, Phần thưởng Chào mừng sẽ không được tự động áp dụng nếu không có Email xác nhận trước.

3.4 Chính sách Tiền thưởng Chào mừng này chỉ áp dụng cho Khách hàng thân thiết và được ưu tiên theo quy định của Công ty tại từng thời điểm. Theo quyết định riêng của mình, Công ty có thể từ chối hoặc bỏ qua bất kỳ yêu cầu nào về việc áp dụng Phần thưởng Chào mừng từ Khách hàng mà không cần giải thích gì thêm.

4. Điều kiện rút tiền để nhận tiền thưởng chào mừng

4.1Tiền thưởng Chào mừng có sẵn để rút khi Khách hàng đạt đến khối lượng giao dịch yêu cầu tối thiểu trong Lô (“Khối lượng Giao dịch Bắt buộc”) trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi tiền (“Khung thời gian Tiền thưởng Chào mừng”) do Công ty cung cấp.

4.2Thông tin chi tiết, để đủ điều kiện rút Tiền thưởng Chào mừng, Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện rút tiền dưới đây (“Điều kiện Rút tiền”) như sau:

(i) Khối lượng Giao dịch Yêu cầu = 40% x Tiền thưởng Chào mừng

(ii) Bất kỳ Khối lượng Giao dịch Bắt buộc nào phải đạt được trong Khung thời gian Tiền thưởng Chào mừng do Công ty đưa ra.

4.3Nếu Khách hàng không đáp ứng Khối lượng Giao dịch Yêu cầu được mô tả ở trên trong 4.2 trong Khung thời gian Tiền thưởng Chào mừng, Alpha International LLC có quyền xóa toàn bộ hoặc một phần của Phần thưởng Chào mừng mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

4.4Trong chính sách này, Khối lượng giao dịch chỉ áp dụng cho giao dịch các sản phẩm tài chính bao gồm ngoại hối, chỉ số chứng khoán, hàng hóa. Giao dịch mở rộng quy mô (dưới 180 giây) không hợp lệ.

4.5Nếu Khách hàng tham gia đồng thời nhiều chương trình thưởng cùng với Tiền thưởng Chào mừng, thì Điều kiện Rút tiền sẽ hoạt động như sau:

(i) một giao dịch sẽ chỉ được phân bổ cho một chương trình Thưởng với ứng dụng được ưu tiên theo quyết định của Công ty;

(ii) các giao dịch được thực hiện sau khi nhận được Tiền thưởng được phân bổ theo Điều kiện rút tiền của một Khoản tiền thưởng cụ thể cho đến khi hoàn thành hoàn toàn;

(iii) các giao dịch tiếp theo sẽ được phân bổ cho Điều kiện rút tiền của chương trình Tiền thưởng khác (nếu có) khi Điều kiện rút tiền thưởng ban đầu đã được đáp ứng đầy đủ. Do đó, các Điều kiện Rút tiền cho bất kỳ chương trình Tiền thưởng nào được đáp ứng theo thứ tự thời gian. Nguyên tắc này được áp dụng bất kể số lượng ưu đãi hoặc chương trình thưởng mà Khách hàng có thể tham gia đồng thời.

4.6Nếu Khách hàng rút tiền gửi trước khi đáp ứng Điều kiện Rút tiền, Phần thưởng Chào mừng sẽ bị xóa. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, lợi nhuận tích lũy từ tài khoản của chính họ hoặc tích lũy từ việc sử dụng Tiền thưởng có thể được rút toàn bộ ngoại trừ các trường hợp gian lận như đã đề cập tại Điều 6 trong đó.

4.7Để tránh nghi ngờ, Phần thưởng Chào mừng đủ điều kiện sẽ không tự động được áp dụng cho Khách hàng đủ điều kiện tất cả các điều kiện được cung cấp trong Chính sách này mà không có thông báo qua email của họ cho Alpha International LLC.

4.8 Việc rút Tiền Thưởng Chào Mừng có thể được thực hiện theo các chính sách liên quan của Công ty tại từng thời điểm.

 

5. Đối phó với thua lỗ

5.1 Nếu Khách hàng tiếp tục thua lỗ giao dịch trong tài khoản của họ, những khoản lỗ đó trước tiên sẽ được khấu trừ vào khoản tiền gửi của họ. Điều này cũng áp dụng nếu Khách hàng gửi thêm tiền sau khi Khách hàng đã nhận được Tiền thưởng.

5.2 Trường hợp Khách hàng bị lỗ khi thực hiện yêu cầu rút tiền và trước khi đápứng Điều kiện rút tiền của Phần thưởng Chào mừng, trước tiên tất cả các khoản lỗ sẽ được áp dụng cho số tiền đã gửi của họ và số dư còn lại không bao gồm Tiền thưởng Chào mừng sẽ có sẵn để rút.

5.3Nếu số dư tài khoản của họ bằng không, Khách hàng có thể quyết định xem (i) gửi thêm số tiền gửi để hưởng Phần thưởng Chào mừng, (ii) thông báo cho nhà môi giới của chúng tôi để nhận được Phần thưởng Chào mừng, với điều kiện là, tuy nhiên, mỗi tài khoản giao dịch chỉ có thể hưởng Phần thưởng Chào mừng một (1) lần theo Điều 4.6 đã đề cập ở trên.

5.4 Khách hàng sẽ có thể xác định bất kỳ lúc nào tài khoản giao dịch của họ, mức tiền gửi của họ để tính Tiền thưởng Chào mừng và số dư Tiền thưởng và những ngày có sẵn cho đến khi hết thời hạn tương ứng cho mỗi Tiền thưởng.

 

6. Chống gian lận

6.1 Tiền thưởng Chào mừng sẽ bị thu hồi hoặc loại bỏ ngay lập tức khỏi bất kỳ Khách hàng nào có vẻ Lạm dụng hoặc Có Hành vi Lạm dụng theo quy định tại Điều 6.2. Alpha International LLC có quyền hủy bỏ / loại bỏ Phần thưởng Chào mừng vào bất kỳ lúc nào trong trường hợp có bất kỳ sự lạm dụng đáng ngờ nào đối với ưu đãi.

6.2 “Lạm dụng” và “Hành vi lăng mạ” bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(i) Khách hàng mở nhiều tài khoản để nhận nhiều tiền thưởng,

(ii) Khách hàng tự mình hoặc thông đồng với những người khác hành xử theo cách có thể được coi là mục đích duy nhất là để lấy Tiền thưởng,

(iii) Các mô hình hoạt động giao dịch gợi ý gian lận, thao túng, chênh lệch giá hoàn lại tiền hoặc cố gắng thu lợi nhuận phi rủi ro bằng cách sử dụng tiền thưởng.

(iv) Việc sử dụng 1 (một) địa chỉ IP để đăng ký hoặc giao dịch nhiều hơn 1 (một) tài khoản giao dịch tham gia Chính sách này.

(v) Các trường hợp khác theo quyết định của Công ty kèm theo các bằng chứng có liên quan.

6.3 Hơn nữa, khi bất kỳ điều khoản đơn lẻ nào của Chính sách này bị vi phạm hoặc khi Alpha International LLC có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào rằng Khách hàng đã có hành vi gian lận hoặc thu được lợi thế không công bằng hoặc ngoài ý muốn, Alpha International LLC có quyền hủy bỏ bất kỳ nỗ lực rút lợi nhuận nào , tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng hoặc đình chỉ (các) tài khoản bị coi là lạm dụng, hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào và tất cả lợi nhuận. Trong những trường hợp này, Alpha International LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy Phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy đơn đặt hàng của Khách hàng và đóng các vị trí.

 

7. Quy định khác

7.1 Alpha International LLC là trọng tài duy nhất của Chính sách tiền thưởng này và bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh theo bất kỳ chương trình Tiền thưởng nào. Ban quản lý của Alpha International LLC có toàn quyền quyết định các trường hợp ngoại lệ và mọi quyết định đối với vấn đề này là quyết định cuối cùng. Alpha International LLC có quyền sửa đổi, rút lại hoặc hạn chế ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng.

7.2Alpha International LLC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu do giao dịch của họ liên quan đến Chính sách tiền thưởng chào mừng này. Giao dịch CFD có rủi ro đang kể và Khách hàng có thể thua lỗ tất cả số tiền ký quỹ ban đầu của họ.