An toàn nguồn vốn

How Are

Tiền của bạn được bảo vệ

Tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn tách biệt với tiền riêng của Alpha Trading Hub, đảm bảo rằng trong trường hợp không chắc chắn là Alpha Trading Hub không trả được nợ, tiền của khách hàng sẽ được trả lại cho khách hàng thay vì được các chủ nợ chung của Alpha Trading Hub coi là tài sản có thể thu hồi được. Tiền được ‘đặt trong vòng vây’ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt được giữ ở mức tin cậy với khách hàng với tư cách là người thụ hưởng, và không được giữ bằng quỹ riêng của Alpha Trading Hub.

WHAT HAPPENS

Nếu Alpha Trading bắt đầu thanh lý?

Trong trường hợp không may Alpha Trading Hub đi vào thanh lý, những khách hàng có tiền được giữ trong các tài khoản riêng biệt sẽ được trả lại phần chia của nhóm tiền riêng biệt, trừ đi chi phí của quản trị viên trong việc xử lý và phân phối các khoản tiền này.

Alpha Trading

Quỹ tách biệt

Tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn tách biệt với tiền riêng của Alpha Trading Finance, đảm bảo rằng trong trường hợp không có khả năng xảy ra vỡ nợ bởi Alpha Trading, tiền của khách hàng sẽ được trả lại cho khách hàng thay vì được các chủ nợ chung của Alpha Trading coi như một tài sản có thể thu hồi. Tiền được ‘đặt trong vòng vây’ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt được giữ ở mức tin cậy với khách hàng với tư cách là người thụ hưởng, và không được giữ bằng quỹ riêng của Alpha Trading Hub.