Alpha Trading Hub

Điều Khoản Kinh Doanh

Điều Khoản Kinh Doanh

GIỚI THIỆU

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi, ALPHA TRADING HUB (sau đây gọi là “Chúng tôi” hoặc “Công ty”) thu thập và sử dụng thông tin thông qua trang web của mình https://alphatradinghub.com hoặc bất kỳ trang web nào khác do Công ty điều hành.

Công ty tôn trọng quyền riêng tư của bất kỳ khách truy cập nào truy cập (các) trang web của mình. Công ty cam kết bảo vệ thông tin liên quan của bất kỳ khách hàng, ứng viên hoặc khách truy cập hiện tại hoặc tiềm năng nào.

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ

Để mở tài khoản với chúng tôi, khách hàng hoàn thành và gửi mẫu đơn đăng ký cũng như cung cấp các tài liệu xác nhận cần thiết cho mục đích xác minh danh tính. Bằng cách điền vào mẫu đơn đăng ký, bạn được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân để Công ty có thể đánh giá đơn đăng ký của bạn và tuân thủ các quy tắc và quy định có liên quan.

BẢO MẬT

Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba, bất kỳ thông tin bí mật nào của khách hàng trừ khi cơ quan quản lý của khu vực tài phán có thẩm quyền yêu cầu làm như vậy; việc tiết lộ như vậy sẽ diễn ra trên cơ sở ‘cần biết’, trừ khi có hướng dẫn khác của cơ quan quản lý. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ thông báo rõ ràng cho bên thứ ba về tính chất bí mật của thông tin.

Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng Công ty có thể, tùy từng thời điểm, ký hợp đồng với các công ty vì mục đích thống kê nhằm cải thiện hoạt động tiếp thị của Công ty; do đó, một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân của khách hàng chỉ có thể được tiết lộ trên cơ sở ẩn danh và tổng hợp.

ĐẠI LÝ

Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ để nạp và rút tiền vào và từ tài khoản giao dịch của bạn trong Công ty; các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho bất kỳ mục đích nào khác.

SỰ RIÊNG TƯ

Các hệ thống theo dõi được sử dụng trên (các) trang web của Công ty có thể thu thập dữ liệu chi tiết về các trang bạn đã truy cập, cách bạn phát hiện ra trang web này, tần suất truy cập, v.v.; thông tin này được thu thập để cải thiện nội dung của (các) trang web của Công ty và cũng có thể được Công ty sử dụng để liên hệ với bạn, thông qua một phương tiện thích hợp và cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà Công ty cho là hữu ích.

LỰA CHỌN/KHÔNG THAM GIA

Nếu bạn không còn muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Công ty, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách điều chỉnh các cài đặt tương ứng trong khu vực khách hàng cá nhân của mình hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected].

Bạn sẽ được thông báo tương ứng nếu thông tin cá nhân của bạn được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào không phải là đại lý/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc bạn có muốn chia sẻ thông tin của mình với bên đó hay không.

Cookie CHO CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng nhằm mục đích lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi sử dụng cookie trên (các) trang web của mình. Công ty không liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn có thể gửi.

Chúng tôi sử dụng cả cookie ID phiên và cookie liên tục. Cookie ID phiên không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Một cookie liên tục vẫn còn trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong tệp ‘Trợ giúp’ của trình duyệt Internet.
Chúng tôi đặt cookie liên tục cho mục đích thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép Công ty theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí cũng như sở thích của người dùng truy cập (các) trang web của Công ty và để nâng cao trải nghiệm của các dịch vụ được cung cấp.

Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng cookie trên (các) trang web của Công ty; Công ty không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký bản thân với tư cách là người dùng của (các) trang web hoặc dịch vụ được phân loại là “Thông tin đã đăng ký” và được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập “Thông tin đã đăng ký” của mình thông qua mật khẩu do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ bạn biết. Mật khẩu của bạn không được tiết lộ cho bất cứ ai. “Thông tin đã đăng ký” được lưu trữ an toàn trên các máy chủ bảo mật mà chỉ những người được ủy quyền mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu. Công ty mã hóa tất cả thông tin cá nhân khi nó được chuyển đến hệ thống bảo mật của chúng tôi và do đó thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin nào như vậy.

Thông tin cá nhân được cung cấp cho Chúng tôi không phải là “Thông tin đã đăng ký” cũng nằm trên các máy chủ bảo mật và chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập lại thông qua mật khẩu, bạn không thể truy cập thông tin này, do đó bạn sẽ không được cung cấp mật khẩu để sửa đổi thông tin này.

TIẾP CẬN THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi, bạn phải thông báo cho chúng tôi theo đó; vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ ([email protected]) hoặc cập nhật hồ sơ của bạn trong khu vực khách hàng.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo yêu cầu của rul